Όλες τις λεπτομέρειες για το δικαίωμα χορήγησης κάρτας ανεργίας καθώς και επιδόματος ανεργίας αλλά και την καταβολή άλλων επιδομάτων που χορηγούνται από τον Οργανισμό, σε σπουδαστές των ΙΕΚ προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ.,οι οποίοι είναι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι και εφόσον δεν έχει λήξει η τακτική επιδότησή τους, συνεχίζουν οι ως άνω να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου. Ως εκ τούτου συνεχίζεται η καταβολή της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της τακτικής επιδότησης τους, αντιμετωπίζονται ως οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι- σπουδαστές Ι.Ε.Κ

Οι εργαζόμενοι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους. Μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους αντιμετωπίζονται ομοίως ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι. Σπουδαστές των ΙΕΚ οι οποίοι πριν την έναρξη των σπουδών τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ως μη επιδοτούμενοι, παραμένουν στα μητρώα ανέργων του χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια κατάρτισής τους στα ΙΕΚ στο χρόνο ανεργίας τους.
Ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (παρ. 3 άρθρο 30 του Ν.4144/2013) λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Εφόσον έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με τις ως άνω ρυθμίσεις, πρέπει να ανακληθούν οι πράξεις αυτές με όλες τις απορρέουσες από την ανάκληση έννομες συνέπειες.
Μετά τα παραπάνω και αναφορικά με τους τακτικά επιδοτούμενους και εγγεγραμμένους ανέργους σπουδαστές των ΙΕΚ σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ι.Ε.Κ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι σπουδαστές των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, που περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, δύνανται πλέον να λαμβάνουν επιδότηση ανεργίας εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. ξεκινάει κατά τη διάρκεια της επιδότησης τους ή προηγείται αυτής.
Αναλυτικότερα, και όπως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση:
– Αν επιδοτούμενος άνεργος εγγραφεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της τακτικής επιδότησης ανεργίας παράλληλα με την κατάρτισή του και θα διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου καθόλη τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης.
– Αν σπουδαστής Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν σε εξαρτημένη απασχόληση και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, πληροί τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, τότε δύναται να εγγραφεί κανονικά στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας παράλληλα με τη φοίτηση του.
– Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο σπουδαστής Ι.Ε.Κ. θα μπορεί να παραμείνει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ωστόσο η διάρκεια κατάρτισής του στα Ι.Ε.Κ. από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, δεν θα υπολογίζεται στο χρόνο ανεργίας του.
Και στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις των ανέργων ως προς την καταγραφή της παρουσίας τους στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.
Για όσους ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας, καθίσταται πλέον σαφές ότι ο χρόνος κατάρτισης των ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης είτε, παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξάρτητα αν έλαβαν την αποζημίωση τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα με την επιδότησή τους, ή αν αυτή αφαιρέθηκε από τα υπόλοιπα ημερήσια καταβαλλόμενα επιδόματα ανεργίας τους, είτε, είναι παράλληλα και σπουδαστές των Ι. Ε. Κ., θα λογίζεται ως χρόνος ανεργίας. Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στους δικαιούχους του Βοηθήματος Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως απασχολουμένων, εφόσον έχουν επιλέξει να είναι κάτοχοι Δελτίου Ανεργίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ.
Αναφορικά με τους εγγεγραμμένους, μη επιδοτούμενους, ανέργους σπουδαστές των ΙΕΚ, σύμφωνα με την εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:
– Οι σπουδαστές των ΙΕΚ οι οποίοι είχαν εγγραφεί ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ πριν την έναρξη της κατάρτισης τους σε ΙΕΚ, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας.
– Οι σπουδαστές των ΙΕΚ, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης τους, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
– Οι σπουδαστές των ΙΕΚ, μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους αντιμετωπίζονται ως μη επιδοτούμενοι όσον αφορά στην παραμονή τους στο μητρώο ανέργων.
Συνεπώς παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας. Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις των ανέργων ως προς την τρίμηνη ανανέωση του δελτίου ανεργίας στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

Αφήστε μια απάντηση